Půjčky online - Pojištění - Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění Zdravotním pojištěním rozumíme:
povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění - pojištěncům se poskytuje zdravotní péče a služby související s poskytováním zdravotní péče,

individuální zdravotní pojištění - pojištěncům se poskytuje zdravotní péče v rozsahu stanoveném ve smlouvě.

Veřejné zdravotní pojištění vzniká narozením, v případě fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR. Dobrovolné veřejné zdravotní pojištění vzniká dnem přihlášení se do zdravotní pojišťovny. Pojištěnec je povinen podat přihlášku do pojišťovny do 8 dnů od vzniku skutečnosti podmiňující vznik zdravotního pojištění.Plátce pojistného je:

zaměstnanec,
osoba samostatně výdělečně činná,
zaměstnavatel,
stát.

Pojištěnec, který není zaměstnancem nebo OSVČ, je povinen platit pojistné, pokud má příjem podléhající dani z příjmů vyšší než minimální mzda.

Pojistné je povinna platit také osoba, která není zaměstnancem, OSVČ nebo osobou, za kterou platí pojistné stát, a je veřejně zdravotně pojištěna.

Sazby pojistného z vyměřovacího základu:

zaměstnanec, v případě zdravotního postižení
zaměstnanec, který není OSVČ a má příjmy podléhající dani z příjmů, v případě zdravotního postižení
OSVČ, v případě zdravotního postižení
zaměstnavatel, pokud zaměstnává osoby se zdravotním postižením
pojištěnec, který není zaměstnancem nebo OSVČ, pokud má příjem podléhající dani z příjmů vyšší než minimální mzda, v případě zdraovtného postižení
stát

Vyměřovacím základem zaměstnance je jeho příjem dosažený v rozhodném období:
příjem podléhající dani z příjmů fyzických osob,
příjem nepodléhající dani z příjmů fyzických osob proto, že tak stanoví zvláštní předpisy o zamezení dvojího zdanění,
podíl na zisku vyplacený obchodní společností nebo družstvem zaměstnanci bez účasti na základním kapitálu této společnosti nebo družstva, který není statutárním orgánem a není členem statutárního orgánu a dozorčího orgánu této obchodní společnosti nebo družstva.

Vyměřovací základ OSVČ je ve výši podílu
základu daně z příjmu fyzických osob podle zvláštního předpisu kromě vyňatých příjmů, dosažený v rozhodném období, který není snížený o pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Pojistné se platí zálohami na pojistné. Zúčtovává v ročním zúčtování pojistného. V každém kalendářním měsíci je plátce pojistného povinen vypočítat, platit a odvádět zálohu na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny.


Jak si správně vybrat finanční produkt pojištění

Typy pojištění

pojisteni Životní pojištění
Pokud nastane škodní událost, oprávněným osobám se vyplatí pojistné plnění.

pojisteni Zdravotní pojištění
Povinné veřejné zdravotní pojištění a dobrovolné veřejné zdravotní pojištění.

pojisteni Neživotní pojištění
Je to pojištění movitých a nemovitých věcí, které vlastní zájemce o pojištění.

pojisteni Důchodové pojištění
Zajišťuje příjem ve stáří, v případě poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost

pojisteni Pojištění: zakladní charakteristiky
Klient pojištěním chrání sebe, své blízké, svůj majetek, své zájmy.


Základní informaceTOPlist
Alfa Elchron CZIN.eu Portál, katalog a vyhledávač internetových stránek.. Pozri.cz - vyhledávač